26. 11. 2013 ~ 0 Komentářů

Novinky v repozitáři DSpace VŠB-TUO – request button a dc.date.embargoend


Pro posílení přístupnosti uložených plných textů článků bylo do kolekce publikační činnosti VŠB-TUO přidáno do metadatového záznamu nabídka „request button“, viz např. tento záznam.
Služba „request button“, resp. „request fulltext“ umožňuje, aby se k plnému textu, uloženému v režimu omezeného nebo uzavřeného přístupu, dostal i zájemce bez patřičných oprávnění.
Otevřením nabídky „request fulltext“ se zobrazí webový formulář se žádostí o poskytnutí plného textu. Žádost obsahuje link (handle) na požadovaný dokument a je napsána česky a anglicky. Žádost je odeslána správci repozitáře, který ji pak přepošle prvnímu autorovi článku z univerzity.
Původně byla nabídka „request fulltext“ přidána pouze k záznamům s uloženým souborem, ale nakonec se zobrazuje i u záznamů bez uložených plných textů, jelikož u zájemce může vzniknout potřeba získat plný text také pouze na základě vyhledaného metadatového záznamu.

Druhé rozšíření v repozitáři DSpace VŠB-TUO se týká obohacení metadatového souboru pro popis publikační činnosti o pole dc.date.embargoend. Pole date.embargoend je používáno společně s hodnotou „restrictedaccess“ v poli rights.access.
Hodnota pole date.embargoend má tvar YYYY-MM-DD a po uplynutí tohoto data je přiložený soubor změněn na otevřený (změní se hodnota pole rights.access na „openAccess“).

Zařazení totoho prvnku si vyžádal aktuální vývoj postoje vydavatelů k auto-archivaci autorských rukopisů v repozářích.
Změny postoje vydavatelů, které v podstatě znamenají omezování otevřeného přístupu k publikovaným výsledkům prostřednictvím repozitářů, souvisí s novou politikou otevřeného přístupu ve Velké Británii, kde se za velké podpory ze strany vydavatelů prosazuje tzv. zlatá cesta otevřeného přístupu, tj. preference publikování v otevřených (placených) časopisech.
Důsledkem této politiky je to, že vydavatelé (Springer, Emerald aj.) nastavují pro auto-archivaci autorských rukopisů v otevřených repozitářích časové embargo – většinou rok od vydání článku – po jehož uplynutí lze autorský rukopis uložit, resp. zveřejnit neomezeně v repozitáři.


Technické řešní request button a date.embargoend

Formulář žádosti jsme se rozhodli implementovat do samostatné webové aplikace mimo DSpace samotný. První výhoda tohoto přístupu byl snadnější vývoj samostatné aplikace, než upravování DSpace samotného. Druhá výhoda je snadnější přechod na novější verzi DSpace. Nebude nutné implementovat změny do nové verze.

Z DSpace vede pouze odkaz na formulář, který se pomocí javascriptového frameworku prettyPhoto zobrazí nad stránkou samotnou.

Podporu pro embargo má DSpace implementovanou. Při vložení příspěvku lze zadat, jak dlouho má být na záznam uvaleno embargo. Po uložení je embargo automaticky uvaleno. Zůstane povolen přístup k metadatům záznamu, ale je zakázán přístup k souborům (plným textům). Po uplynutí embarga se pomocí EmbargoLifteru embargo zruší. Záznamu jsou automaticky přiřazeny výchozí práva kolekce. Podrobněji je tento princip popsán v dokumentaci DSpace. Pro naše účely jsme implementovali vlastní verzi EmbargoLifteru, který navíc po zrušení embarga nastaví záznamu hodnotu dc.rights.access=openAccess.

Autoři článku: Pavla Rygelová a Ladislav Kulhánek

Přidej komentář