17. 11. 2013 ~ 0 Komentářů

Open Access v nové ediční politice Univerzity Karlovy v Praze


Během Open Access Week 2013 podepsal prof. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze (UK), Berlínskou deklaraci otevřeného přístupu. Informace o podpisu se objevila ve zprávě UK se přihlásila k Berlínské deklaraci Open Access v univerzitním časopise I-Fórum.
UK vtáhla otevřený přístup do koncepce nové ediční politiky, která reaguje na změny významu publikační činnosti, na měnící se preferenci publikačních žánrů a na výrazný vliv internetu v oblasti šíření informací a vědeckých poznatků.

Nová ediční politika si klade tři základní cíle

– Zajištění studijních materiálů pro vzdělávací činnosti univerzity

– Zprostředkování výsledků vědy a výzkumu odborné veřejnosti

– Posílení pozitivního obrazu UK jako kulturní instituce a posílení propagace UK prostřednictvím vydaných publikací

Podpis Berlínské deklarace má deklaratorní charakter, avšak přihlášení se k myšlenkám Deklarace znamená i jisté závazky. Prosazování principů open access na UK je chápáno jako doporučení, nikoli povinnosti.

Realizace nové ediční politiky

Nová ediční politika usiluje o posílení elektronického vydávání publikací knižních i časopiseckých.

Příprava publikací by měla získat elektronickou podobu a využívat publikačních platforem podporujících spolupráci autorů při tvorbě, editaci a aktualizaci vydávaných publikací (např. výukových materiálů).

Vydávané publikace by měly být distribuovány systematicky v tištěné podobě i v elektronické.

Odraz otevřeného přístupu v ediční politice UK

Principy otevřeného přístupu budou uplatňovány v elektronických formách vydaných knižních publikací i časopisů.

Otevřeně přístupné budou publikace vydávané UK v elektronické podobě – výukové materiály, učební texty, vědecké monografie, online časopisy.

Pro posílení otevřeného přístupu k publikační činnosti UK bude využíván institucionální repozitář i nově založený fond na podporu publikování v otevřených časopisech.

K podpisu Berlínské deklarace je řečeno následující:

UK by měla přistoupit k tzv. Berlínské deklaraci Otevřeného přístupu k poznatkům přírodních a humanitních věd ze dne 22. října 2003. Přihlášení se k principům Otevřeného přístupu představuje jak pozitiva, tak závazky. Aplikace principů OA na UK musí mít charakter doporučení, nikoli povinnosti. V určitých oblastech se na UK již provádí tzv. zelenou cestou (členové akademické obce UK poskytují se souhlasem svého nakladatele publikované materiály, včetně metadat, do repozitáře univerzity, viz dále kapitola 2. c). Berlínská deklarace týkající se volného šíření a sdílení vědeckých poznatků v globální společnosti umožňuje využití principu OA pouze ve vhodných případech (nikoli direktivně) zároveň princip OA aplikuje nejen na oblast prezentace vědeckých výsledků v odborných seriálech.

Ve prospěch přihlášení se k Berlínské deklaraci hovoří argumenty flexibility, rychlosti šíření poznatků, pohodlnější archivace a snížení nákladů na distribuci. Na stranu nákladů je třeba zařadit potřebu nalézt alternativní formy financování a vyřešit riziko nedostatečně aktivní distribuce obsahu (nutná podpora OA repozitářů a jejich mezinárodního propojení).
Pozitivní prvky směřování k tzv. invisible college, tj. k vytváření otevřené platformy sdílení poznatků, převažují. Přihlášení se k Berlínské deklaraci je deklaratorní. Zavazuje však postupně umožnit členům akademické obce UK využívat
výhod principů OA při respektování autorskoprávních a ekonomických předpokladů spojený
ch s publikováním dle principu OA. Přitom neznamená povinnost publikovat a šířit veškeré formy elektronických textů UK tímto způsobem.

Přidej komentář