6. 9. 2010 ~ 0 Komentářů

Přínosy auto-archivace


1. Přínos pro čtenáře

Vědecký pracovník při hledání potřebných informací ocení, když článek, který si vyhledá na internetu, bude volně dostupný nejen na úrovni bibliografických údajů a abstraktu, ale také plnotextově. Okamžitá a trvalá dostupnost plných textů článků by měla být samozřejmým komfortem, avšak samozřejmostí není. Vydavatelé vědeckých časopisů omezují přístup k plným textům článků jen předplatitelům. V případě, že knihovna nepředplácí časopis, cesta ke článku je komplikovanější a získat plný text vyžaduje více času.

Auto-archivací e-printu článku lze usnadnit dostupnost vědeckých poznatků pro všechny zájemce, aniž by museli předplácet časopis, v němž článek vyšel.

2. Přínos pro autory

Motivací pro vydání článku by měla být snaha zveřejnit výsledky vědecké práce vědce, jeho týmu, jeho pracoviště. Autoři čekají na odezvu, jak bude jejich práce přijata ve vědeckých kruzích a zda jejich práce získá nějaký ohlas, neboli informační dopad. Scientometrie vyvinula různé metody, jak tento informační dopad hodnotit a měřit. Vědci publikují tedy nejen za účelem šíření výsledků své práce, ale také jsou nuceni publikovat, neboť podle publikační aktivity je hodnocen jejich vědecký výkon.

Auto-archivace e-printů slouží oběma účelům: zajišťuje dostupnost výsledků vědecké práce a zároveň díky snadné dostupnosti pozitivně ovlivňuje míru citovanosti vědeckých článků.

3. Přínos pro instituci

Vedení institucí vyhodnocuje vědecký výkon svých členů a pracovišť. Hodnocení vědeckého výkonu vychází ze systému hodnocení vědy a výzkumu nadřízené složky, z měřítek, které nastavila na národní úrovni Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Největší váhu v hodnocení institucí, pracoviště a vědců mají bibliometrická měřítka, impact factor a h-index. Všeobecně se ví, že bibliometrie měří spíše kvantitu, než kvalitu a že existují další úskalí při používání impact factoru pro hodnocení vědeckého výkonu (jak na pěkných příkladech z praxe ukazuje v časopise Lab Times seriál Don’t be misled by citation figures!).

Nízká vypovídací hodnota bibliometrických měřítek koresponduje také s výsledkem studie Electronic Journals and Changes in Scholarly Article Seeking and Reading Patterns, že počet přečtených článků je neúměrně vyšší, než počet článků, které jsou nakonec v nově vzniklé práci citovány a že článek pro citování je vybírán podle toho, zda je citován jinými autory.

Auto-archivace přináší instituci alternativní evaluační měřítka. Repozitáře poskytují statistiky stažených souborů, které lze sledovat bez časové prodlevy bezprostředně po uložení e-printu do repozitáře. Statistiky počtu stažení predikují pozdější míru citovanosti článku.

Aby statistické výstupy byly použitelné pro evaluaci a výsledky byly porovnatelné v rámci instituce, je důležité, aby auto-archivace probíhala systematicky, proto se instituce se přiklánějí k tzv. povinné auto-archivaci (např. Queensland University of Technology, Université de Liège, Universidade do Minho, CERN).

Přidej komentář