Archiv | Open Access

3. setkání českých uživatelů systému DSpace

Již potřetí proběhne setkání českých uživatelů systému DSpace. Letošní ročník je věnován stále nevyčerpanému tématu otevřeného přístupu k vědeckým informacím a propagaci repozitářů jako vhodného prostředí pro archivaci a šíření výsledků vědecko-výzkumné činnosti vědeckých institucí. Seminář proběhne 18.–19. května 2010 v Aule VŠB-TU Ostrava s podporou Asociace knihoven vysokých škol ČR. Další informace k semináři Příspěvky z 1. setkání českých […]

Pokračovat

6. 5. 2010 ~ 0 Komentářů

Auto-archivace

Auto-archivace (self-archiving): uložení dokumentu na webových stránkách nebo v digitálním repozitáři (v digitálním archivu). Auto-archivace je jedním ze základních způsobů jak poskytnout čtenářům otevřený přístup k vědeckým poznatkům. Auto-archivace přináší rychlejší výměnu informací (dokument, např. eprint vědeckého článku, je dostupný komukoli bezprostředně po jeho uložení), zvyšuje potencionální okruh čtenářů (dokument je dostupný zdarma komukoli) a také zvyšuje citovanost […]

Pokračovat

9. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Digitální repozitář

Digitální repozitář (digital repository): elektronický archiv pro ukládání a zpřístupňování intelektuálních výstupů členů určité vědecké komunity nebo vědecké instituce. Digitální obsah repozitářů je většinou organizován do sbírek (kolekcí) a ke každému uloženému dokumentu (souboru) jsou připojená také jeho popisná metadata, usnadňující vyhledávání dokumentu nejen v samotném repozitáři, ale také vyhledávání prostřednictvím Google aj. Digitální repozitáře spolu komunikují […]

Pokračovat

7. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Green Open Access

Zelená cesta otevřeného přístupu (green open access): auto-archivace, neboli uložení vědecké práce (zvláště recenzovaného vědeckého článku, resp. jeho preprintu nebo postprintu) v digitálním repozitáři. Auto-archivací autoři poskytují neomezený přístup ke své vědecké práci a tím zvyšují potencionální okruh čtenářů a zvyšují možnost jejího většího informačního dopadu (impaktu) ve vědecké komunitě a společnosti. Auto-archivace funguje vedle publikování […]

Pokračovat

7. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Gold Open Access

Zlatá cesta otevřeného přístupu (gold open access): publikování v open access časopise. Vydavatelé open access časopisů zpřístupňují obsah vydávaných časopisů bez omezení a zároveň většinou nevyžadují, aby jim autoři přenechali svá autorská práva, případně uzavírají s autorem/autory licenční smlouvu o vydání článku. Vydavatelé open access časopisů zajišťují kvalitu vydávaných časopisů tradičním recenzním řízením. Někteří vydavatelé vyžadují po […]

Pokračovat

7. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

O projektu OpenAIRE

Tříletý projekt OpenAIRE si klade za cíl podpořit otevřený přístup v evropském měřítku. Projekt vychází z myšlenek programu Open Access Pilot in FP7 Evropské komise, který se zaměřuje na podporu otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu podpořeného z fondů 7. rámcového programu v sedmi vědeckých oblastech. Do projektu OpenAIRE se zapojilo 38 partnerů z 27 evropských zemí prostřednictvím univerzit a dalších institucí. Za Českou republiku se […]

Pokračovat

Štítky:

30. 3. 2010 ~ 0 Komentářů

Open Access

Otevřený přístup (open access): neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejména k časopiseckým článkům, publikovaným v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům. Pojem „open access“ je protikladem pojmu „toll access“. Znamená tedy především otevření přístupu k publikacím, jež jsou jinak tradičně zpřístupňovány jen za úplatu (předplatné, licence, pay-per-view apod.).

Pokračovat

Štítky:

30. 3. 2010 ~ 0 Komentářů

Nové číslo Zpravodaje ÚVT MU (prosinec 2009)

Prosincové číslo Zpravodaje ÚVT MU se věnuje tematice otevřeného přístupu. Model otevřeného přístupu je představen v úvodním článku Miroslava Bartoška, další tři články se věnují tématům otevřenému přístupu velmi blízkým (česká iniciativa Creative Commons – Lukáš Gruber, projekt SHERPA/RoMEO – Pavla Rygelová, problematika sdílení vědeckých dat – Luděk Matyska). Články jsou koncipovány jako vstupní informace […]

Pokračovat

11. 12. 2009 ~ 0 Komentářů

Open Science = přístup k datům a spoluúčast na vědeckém výzkumu

Liz Lyon, ředitelka UKOLN na University of Bath, připravila pro JISC zprávu Open science at web-scale: Optimising participation and predictive potential, v níž vyzdvihuje otevřenost, prediktivní vědu založenou na obrovském množství zkoumaných dat a zapojení laiků jako důležité rysy budoucího způsobu vědeckého výzkumu. Ve zprávě jsou definovány pojmy: open science citizen science predictive science synthetic science […]

Pokračovat

Štítky:

13. 11. 2009 ~ 0 Komentářů

Ranking Web of World Repositories

V červnu 2009 vyšel nový žebříček 400 neúspěšnějších světových repozitářů Ranking Web of World Repositories. Letos byl přidán nový žebříček TOP 400 pro hodnocení institucionálních repozitářů. Na 233. místo se vyšplhal repozitář DSpace VŠB-TUO jako jediný z českých repozitářů. Do hodnocení jsou zahrnuty repozitáře z registrů ROAR a OpenDOAR. Webová metrika využívá čtyř indikátorů pro […]

Pokračovat

13. 10. 2009 ~ 0 Komentářů